หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2557-2561

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภา

งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ซื้อซอง/ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ONE STOP SERVICE
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ทะเบียนราษฎร์
การชำระภาษี
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลเขาคีริส
สินค้าท้องถิ่น ตำบลเขาคีริส
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

 

เว็บลิงค์สำคัญ

Facebook Live ถ่ายทอดสด ทต.เขาคีริส
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
นายกเทศมนตรี
นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ
ปลัดเทศบาล
นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร
 
กิจกรรมวันที่ 24 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีริส
กิจกรรมวันที่ 26 มิถุนายน 2560
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจ
สอบได้
กิจกรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ดูแลผู้พิการในเขตตำบล
เขาคีริส
กิจกรรมวันที่ 8 ธันวาคม 2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
กิจกรรมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลตำบลเขาคีริส
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน

 
เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทร.055-741852 โทรสาร.055-741852
Copyrights © 2016 www.khaokhiris.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)