หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2557-2561

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภา

งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ซื้อซอง/ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ONE STOP SERVICE
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ทะเบียนราษฎร์
การชำระภาษี
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลเขาคีริส
สินค้าท้องถิ่น ตำบลเขาคีริส
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

 

เว็บลิงค์สำคัญ

Facebook Live ถ่ายทอดสด ทต.เขาคีริส
อ่านต่อ »
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายแนวเขตท่อเมนท์จ่ายน้ำประปา หมูที่ 10 บ้านหนองทอง
รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด..
รายละเอียดแนบท้ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network..
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera..
รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน..
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้าน..
รายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7..
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายกเทศมนตรี
นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ
ปลัดเทศบาล
นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร
 
กิจกรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ดูแลผู้พิการในเขตตำบล
เขาคีริส
กิจกรรมวันที่ 8 ธันวาคม 2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
กิจกรรมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลตำบลเขาคีริส
กิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2559
วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2559
กิจกรรมวันที่ 20 ตุลาคม 2559
โครงการจัดประชาคมตำบลเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
กิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ถวายพระบรมศพฯ (วัดหนองโสน)
กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2559
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ำหนองศาลา
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน

 
เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทร.055-741852 โทรสาร.055-741852
Copyrights © 2016 www.khaokhiris.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)