หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

เทศบัญญัติงบประมาณ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2557-2561

แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภา

งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ซื้อซอง/ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ONE STOP SERVICE
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ทะเบียนราษฎร์
การชำระภาษี
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลเขาคีริส
สินค้าท้องถิ่น ตำบลเขาคีริส
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

 

เว็บลิงค์สำคัญ

 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
&visited 
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
&id=11&visited 
นายกเทศมนตรี
นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ
ปลัดเทศบาล
นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร

กิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา ลำน้ำคลองวังแม่พาย
กิจกรรมวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนายบัว จันนาค หมู่ที่ 5 และนางวาสนา เกตุนาค หมู่ที่ 16
กิจกรรมวันที่ 24 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีริส
กิจกรรมวันที่ 26 มิถุนายน 2560
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจ
สอบได้
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน

 
เทศบาลตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทร.055-741852 โทรสาร.055-741852
Copyrights © 2016 www.khaokhiris.com All Rights Reserved.
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)